Rijopleiding Boekel phone06-22123656
Bel onsZoekenMenu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Rij-opleiding John Vesters  zodat wij u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Rij-opleiding John Vesters laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die Rij-opleiding John Vesters verwerkt zijn afhankelijk van de aangeboden diensten, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Rij-opleiding John Vesters volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

- Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
- Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
- Niet meer of langer dan noodzakelijk;
- Juist, actueel en vertrouwelijk;
- Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

- Klantacceptatie;
- Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
- Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
- Communicatie in het kader van de dienstverlening.

Bewaartermijn

Rij-opleiding John Vesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden. Een record en retentiebeleid draagt zorg voor het naleven van de juiste bewaartermijnen.

Beveiliging

Rij-opleiding John Vesters neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers worden zij gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er zal regelmatig aandacht besteed gaan worden aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

Delen

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer de belastingdienst, politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.
Rij-opleiding John Vesters slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Klachten & toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of Rij-opleiding John Vesters de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die Rij-opleiding John Vesters van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden bij de vestiging van Rij-opleiding John Vesters.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

- Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;
- Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
- Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag Rij-opleiding John Vesters géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk ingediend worden via onderstaand adres:

Rij-opleiding John Vesters
T.a.v. John Vesters
De Vlonder 45
5427 DB Boekel.

U krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Webdesign: De Geus Internet
Terug naar boven